Weight Management

จัดการน้ำหนัก และส่วนประกอบของร่างกาย

ไม่ว่าจะเป็น % Body Fat และ Muscle Mass ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ด้วยการบริโภคสารอาหารหลักที่มีคุณภาพ (Protein, Carbohydrate และ Fat)
และสารอาหารรองที่มีส่วนช่วยในเรื่องกระบวนการ Metabolism ของร่างกาย