อุปกรณ์ตรวจสุขภาพ

ค่าออกซิเจนในเลือด หรือ การวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation) สามารถวัดได้จากระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงที่ ปกติในมนุษย์อยู่ที่ 95–100 เปอร์เซ็นต์ หากต่ำกว่า 90% อาจเสี่ยงภาวะค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ

เราสามารถวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Pulse oximeter หรือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจับที่นิ้ว สามารถบอกได้ว่าออกซิเจนในร่างกายมีปริมาณเท่าใด ซึ่งจะช่วยการประเมินร่างกายเบื้องต้นได้

คำเตือน สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน

ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่อง และไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตัวเอง ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่อง และปฏิบัติตามทุกครั้ง หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดโปรดติดต่อแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์